Regulamin

RAJD PRZYGODOWY “AVANTURA”

REGULAMIN
INFORMACJE OGÓLNE

Organizator:

TECH-RACE Błażej Meller
Kostrzyńska 14/9 62-010 Pobiedziska
NIP 782-228-30-74

Kierownik Rajdu: Błażej Meller
Budowniczy trasy, sędzia główny: Paweł Zieliński
Biuro: Tomasz Polus
Logistyka: Filip Chmarzyński

Miejsce rajdu

a) trasa rajdu poprowadzona będzie na terenach powiatów Gnieźnieńskiego i Poznańskiego.

b) baza rajdu wraz biurem zawodów mieścić się będzie na terenie Stanicy „ORLE GNIAZDO” (położona w sąsiedztwie wsi Imiołki – 14 km od Gniezna i 40 km od Poznania (gmina Kiszkowo). Pozycja GPS bazy: 52°33’53”N, 17°23’1”E)

3. Termin:

27 wrzesień 2014 roku.

 1. Harmonogram:

Sobota 27.09

6:00 – 7:00 – praca biura zawodów
7:00 – 7:30 – zdawanie depozytów (przepaków)
7:15 – 7:45 – odprawa techniczna dla tras OPEN i PROFI
7:45 – sesja fotograficzna

8:00 – START tras OPEN (ok. 60km) oraz PROFI (ok 100km)

18:00 –   limit pokonania trasy OPEN
20:00 –   limit pokonania trasy PROFI
Do godz. 22:00 – opuszczenie bazy zawodów przez zawodników

II RYWALIZACJA

Uczestnictwo:

a) W zawodach biorą udział zespoły 2-osobowe
b) Zawodnicy maja do wyboru dwie kategorie:

– PROFI ok. 100 km limit 12h (zespoły 2 osobowe bez podziału na płeć)
– OPEN ok. 60 km limit 10h (zespoły 2 osobowe bez podziału na płeć)

c) Dopuszczone do startu będą osoby pełnoletnie, które podpiszą pisemne oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność w sportowej imprezie wytrzymałościowej. Osoby te muszą posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem sporty ekstremalne.

d) Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom w momencie rejestracji w bazie zawodów. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.

e) Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub nazwą swojego sponsora.

Zasady przeprowadzenia zawodów:

a) Trasa rajdu wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych. Wszystkie zespoły startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się, czas i miejsca odpoczynku.

b) Zadaniem zespołu jest zgłoszenie się w komplecie na wszystkich punktach kontrolnych.

c) Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów.

d) Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

e) O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje czas przybycia całego zespołu na metę. Warunkiem klasyfikacji zespołu jest zaliczenie w komplecie wszystkich głównych punktów kontrolnych. Zespoły, które dotarły na metę i nie zaliczyły wszystkich głównych punktów kontrolnych, będą klasyfikowane w dalszej kolejności według ilości zaliczonych punktów

III. ZGŁOSZENIA

1. Formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej zawodów: www.avantura.tech-race.pl

 1. Termin zgłoszeń

Warunkiem umieszczenia na liście zespołów dopuszczonych do udziału w rajdzie jest dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów do dnia 22.09.2014 r. oraz opłata wpisowego.

 1. Wpisowe

Wpisowe na zawody wynosi:

– dla zespołów trasy PROFI – 120 PLN  za zespół
– dla zespołów trasy OPEN – 100 PLN za zespół

Należy je wpłacać do dnia 22.09.2014 r. na konto:

mBank S.A.
rachunek: 60 1140 2004 0000 3902 7421 3380

TECH-RACE Błażej Meller
Kostrzyńska 14/9 62-010, Pobiedziska
z dopiskiem „Rajd AVANTURA + nazwa zespołu”.

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W RAJDZIE ORAZ WNIESIENIA OPŁATY STARTOWEJ W DNIU ZAWODÓW W BIURZE ZAWODÓW!

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za udział w rajdzie. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o zaznaczenie opcji podczas rejestracji i podanie danych ( nazwa, miejscowość, kod pocztowy, adres, NIP).

 1. Dodatkowe zespoły

Organizator, ma prawo dopuścić do startu w zawodach, ekipy reprezentujące patronów, sponsorów, itd.

 1. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają

– nagrody i puchary dla najlepszych zespołów
– dyplomy dla wszystkich zespołów
– komplet map dla każdego zespołu
– numery startowe dla wszystkich zawodników i rowerów
– ciepły posiłek po rajdzie
– obsługę i niezbędny sprzęt podczas zadań specjalnych

 1. Kontakt

www.avantura.tech-race.pl

biuro@tech-race.pl (w tytule proszę wpisać Avantura)

+48 692 812 078 – tel. kom.

IV. TRASA RAJDU

Charakterystyka trasy

Trasa rajdu liczy odpowiednio

– dla trasy PROFI około 100 km długości mierzonej według optymalnych wariantów wybranej drogi. (rower, trekking, rolki, bieg na orientację, zadanie specjalne)

– dla trasy OPEN około 60km długości mierzonej według optymalnych wariantów wybranej drogi. (rower, trekking / rolki, bieg na orientację, zadanie specjalne)

Mapa

a) Trasę rajdu uczestnicy pokonują przy użyciu mapy przygotowanej i dostarczonej przez organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.

b) Na mapie start zaznaczony będzie trójkątem. Punkty kontrolne zaznaczone okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

c) Na mapie zostaną zaznaczone drogi, z których jest zabronione.

Punkt kontrolny (PK)

a) Punktem kontrolnym jest biało-czerwony lampion (lub biało-czerwona, zalaminowana kartka papieru formatu A4) posiadający przyrząd do potwierdzania( perforator)

Potwierdzanie obecności na punktach

a) Na niektórych PK będą znajdować się sędziowie.

b) Na PK bez obsady sędziowskiej uczestnicy sami dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie.

c) Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów powoduje niesklasyfikowanie zespołu.

Zadania specjalne

Zadania specjalne są to miejsca wymagające od uczestników specjalistycznych umiejętności. Wykonanie zadania specjalnego potwierdza sędzia. Nieobecność na zadaniu specjalnym powoduje dyskwalifikację zespołu. Za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego naliczana będzie kara czasowa.

V. ZADANIA I ODCINKI SPECJALNE

 1. Informacje ogólne
  a) Zawodnicy wykonują zadania specjalne samodzielnie. Podczas wykonywania zadania członkowie zespołu mogą sobie nawzajem pomagać.b) Zadanie specjalne nadzorowane jest przez sędziów. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do wykonania zadania lub przerwać wykonywanie zadania, gdy stwierdzi nieprawidłowe przygotowanie się lub nieprawidłowe rozpoczęcie zadania specjalnego oraz w przypadku zagrożenia zdrowia, lub życia.c) Zawodnik wycofany przez sędziów może podejść do wykonania zadania ponownie (wcześniej poinstruowany lub przyglądając się jak to zadanie wykonują inne zespoły), ale w przypadku kolejki oczekujących, osoba ta przechodzi na koniec kolejki.

  d) Niewykonanie zadania lub wykonanie nieprawidłowe choćby przez jednego zawodnika skutkuje nałożeniem na zespół kary czasowej.

  e) Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu rajdu. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy.

  f) O kolejności zespołów dopuszczonych do wykonywania zadań decyduje zgłoszenie się ostatniego zawodnika z zespołu w miejscu zadania.

  g) Wszystkie zadania i odcinki zawodnicy wykonują z plecakami (tzn. z całym swoim ekwipunkiem).

  h) Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

2. Wykaz zadań specjalnych

Zadanie specjalne I (trasa PROFI oraz OPEN)

Polegać będzie na odnalezieniu w terenie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanego zdjęcia satelitarnego. Punkty będą posiadały kody literowe od A – K. Typ biegu – scorelauf.

Zadanie specjalne II (trasa PROFI oraz OPEN)

Polegać będzie na odnalezieniu w terenie na podstawie otrzymanej mapy (mapa do BnO – „szwajcarka”) punktów kontrolnych. Na mapie głównej oraz mapie z zadaniem specjalnym będzie znajdował się jeden punkt wspólny, który będzie punktem odniesienia. Punkty wchodzące w skład zadania specjalnego zespół zalicza w wybranej przez siebie kolejności.
Trasa PROFI do odnalezienia będzie miała 6 PK trasa OPEN 7 PK.

Przykład mapy poniżej:

zadanie_S

VI. ETAPY TRASY

Trekking / Rolki

a) Etap ten zespoły pokonują pieszo (marszobiegiem) lub  na własnych rolkach. W przypadku braku umiejętności poruszania się na rolkach, dopuszcza się możliwość pokonania tego etapu na nartorolkach, hulajnodze, lub pieszo ( jednak wymagany sprzęt tj. rolki, hulajnogi itd. należy posiadać przy sobie)

b) Odnalezienie punktów kontrolnych wymagać będzie dużych umiejętności precyzyjnej orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą i kompasem.

c) Odległość pomiędzy członkami zespołu nie może przekraczać 50 m( z wyjątkiem punktów kontrolnych, gdzie drużyna musi być w komplecie)

d) W czasie jazdy uczestników na rolkach obowiązują kaski oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

e) Zawodnicy mogą korzystać z pomocy kijków.

Rowery górskie (MTB)

a) Etap uczestnicy pokonują na własnym rowerze. Trasa rajdu przebiega po różnej nawierzchni (asfaltem, szlakami pieszymi i rowerowymi, leśnymi duktami, drogami piaszczystymi), a czasem nawet bezdrożami (nie zawsze możliwa będzie jazda na rowerze).

b) W czasie jazdy uczestników obowiązują kaski założone na głowie oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

c) Odnalezienie punktów kontrolnych wymagać będzie dużych umiejętności precyzyjnej orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą i kompasem.

d) W razie usterki rowerów, zespoły nie mogą korzystać z pomocy z zewnątrz, usterkę muszą usunąć we własnym zakresie. Dopuszcza się pomoc innych zespołów, uczestniczących w rajdzie.

e) Odległość pomiędzy członkami zespołu nie może przekraczać 100 m( z wyjątkiem punktów kontrolnych, gdzie drużyna musi być w komplecie)

f) Dokładne miejsce zdawania rowerów (strefy zmian) zostaną zaznaczone na mapie oraz omówione podczas odprawy technicznej. Po zakończonej jeździe rowery należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w strefie zmian.

Bieg na Orientację

a) Odległość pomiędzy członkami zespołu nie może przekraczać 25m ( z wyjątkiem punktów kontrolnych, gdzie drużyna musi być w komplecie)

VII. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

W czasie trwania rajdu może być przeprowadzana kontrola obowiązkowego sprzętu!

Wyposażenie obowiązkowe
1. Wszystkie etapy

a) wyposażenie całego zespołu

1x kompas (busola)
1x apteczka – obowiązkowe wyposażenie apteczki na zespół: (zestaw plastrów, bandaż elastyczny, zestaw leków przeciwbólowych, folia NRC)
1x telefon komórkowy (naładowany)

b) wyposażenie indywidualne
1x dowód osobisty
1x ubezpieczenie NNW, obowiązujące podczas trwania zawodów( na trasie rajdu nie ma obowiązku posiadania polisy potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia)

 1. Etapy rowerowe

a) wyposażenie indywidualne:
1x sprawny technicznie rower
1x przednie (białe) oświetlenie (może być tzw. czołówka)
1x tylne (czerwone) oświetlenie
1x kask sztywny

 1. Etap rolkowy – wymagany sprzęt na odcinek rolkowy dla każdego uczestnika:

1x komplet rolek( mogą być nartorolki, lub hulajnoga)
1x kask sztywny

Wyposażenie zalecane:

– ubezpieczenie medyczne
– ubiór odpowiedni do warunków
– zapas picia i jedzenia na czas rajdu

VIII. STREFY ZMIAN

 1. Strefy zmian są to miejsca, w których następuje zmiana dyscypliny.
 2. Trasa OPEN – P1 (Baza zawodów) – Dostęp do P1 (Rolki + buty do biegania)
 3. Trasa PROFI – P2 (Plac zabaw) – Dostęp do P2 (Rolki + buty do biegania) 120L / zespół

IX. LIMIT CZASU

 1. Na poszczególnych punktach kontrolnych trasy będą określone limity czasowe, po tym czasie punkty będą zlikwidowane.
 2. Zespoły, które nie zmieszczą się w limitach nie będą dopuszczone do kontynuowania rajdu.
 3. Limity będą podane w godzinach liczonych od startu (w opisie trasy dołączonym do mapy)
 4. Limit czasu na pokonanie całej trasy wynosi 12 godz. dla trasy PROFI oraz 10 godz. dla trasy OPEN

X. KARY CZASOWE I DYSKWALIFIKACJA

 1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:
 2. a) niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadnia specjalnego – 3 godziny,
 3. b) za zgubienie lub użyczanie wyposażenia obowiązkowego – 0,5 godziny
 4. c) za brak numeru startowego w widocznym miejscu – 0,5 godziny
 5. Kary czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.
 6. W przypadku stwierdzenia braku jednego z elementów wyposażenia zespół nie jest wpuszczany na trasę.

XI. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Jedynym kryterium klasyfikacji zespołów jest czas pokonania całej trasy.  Warunkiem klasyfikacji zespołu jest zaliczenie w komplecie wszystkich punktów kontrolnych i zadań specjalnych.
 2. Zespół zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych w komplecie. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.
 3. Warunkiem sklasyfikowania zespołów będzie zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych i zadań specjalnych. Brak jakiegokolwiek punktu kontrolnego spowoduje dyskwalifikację zespołu. Organizator może dopuścić klasyfikację w dalszej kolejności zespołów, które dotarły na metę nie zaliczając wszystkich punktów kontrolnych.

XII. REZYGNACJA

 1. W przypadku wycofania się całego zespołu lub pojedynczego zawodnika, kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym kierownika zawodów, lub sędziego głównego
 2. Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w rajdzie cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
 3. Zespół, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie) musi we własnym zakresie wrócić do bazy głównej. W miarę możliwości organizator może zapewnić transport do bazy rajdu za dodatkową opłatą (koszt paliwa).

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Przygodowego „Avantura” muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały wymagany sprzęt.
 2. Podczas odprawy technicznej zespoły zostaną poinformowane o wszystkich możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
 3. Każdy zespół zobowiązany jest do posiadania przez cały rajd przynajmniej jednego sprawnego telefonu komórkowego. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
 4. Numery telefonów do organizatorów oraz służb specjalistycznych znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy technicznej.
 5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
 6. W czasie trwania rajdu może być przeprowadzana kontrola obowiązkowego sprzętu.

XIV. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
 2. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które zapewnia organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:a) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego
  b) korzystania z otwartego płomienia
  c) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych
 5. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 6. Istnieje zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) w niedozwolonych miejscach. Biwakowanie na terenach prywatnych na własną odpowiedzialność.
 7. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 8. Zgodnie z ustawą o lasach lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności.

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

– uprawy leśne do 4m wysokości
– powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne
– ostoje zwierząt
– źródliska rzek i potoków
– obszary zagrożone erozja

XVI. INNE

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika (a przez to zespołu):

 1. a) w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego
 2. b) w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

XVII. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu wraz z wadium w wysokości 100 PLN można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.
 2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz organizatora.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem rajdu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z rajdem, tj. organizatorów, uczestników, prasę, obserwatorów, osoby towarzyszące, itp.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
 6. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zespołów, które przerywają rywalizację na trasie.
 7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 8. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia, filmy itd.) do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatora, patronów medialnych i sponsorów.
 9. W przypadku niestawienia się zespołu na starcie wpisowe nie będzie zwracane.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub do odwołania zawodów w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Organizator zachowuje taką możliwość do dnia 10.09.2014r.
 11. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatora.

633 myśli nt. „Regulamin

 1. Pingback: great auto audio austin tx installer

 2. Pingback: carpet cleaning Malibu

 3. Pingback: Jual Tas Lv

 4. Pingback: Curso Formula Negocio Online

 5. Pingback: Curso Formula Negocio Online

 6. Pingback: Home Contractor

 7. Pingback: sauvage sport

 8. Pingback: best new home contractors austin area

 9. Pingback: well known permanent makeup austin artist

 10. Pingback: Austin SteamIT - Steam Clean Floors

 11. Pingback: 50 Cent type instrumental

 12. Pingback: 50 Cent Type Beat 2016

 13. Pingback: Tas Wanita Murah

 14. Pingback: custom website

 15. Pingback: check my blog

 16. Pingback: Roller banners Cheap

 17. Pingback: we buy houses detroit

 18. Pingback: make fast money

 19. Pingback: fraud expert

 20. Pingback: fraud expert

 21. Pingback: better life

 22. Pingback: local tile cleaning austin

 23. Pingback: Play Minion games

 24. Pingback: breaches

 25. Pingback: tattoo

 26. Pingback: White collar crime attorney austin

 27. Pingback: Fat Diminisher

 28. Pingback: streaming gratuit

 29. Pingback: Soccer Drills

 30. Pingback: Homes for Sale Lodi CA Realtor House

 31. Pingback: educational kid shows

 32. Pingback: http://www.kooldaddymc.com/

 33. Pingback: stained concrete austin

 34. Pingback: izmir çiçek

 35. Pingback: Sleepy Brown X Outkast Type Beat 2016

 36. Pingback: A1 Luxury Apartment Locators

 37. Pingback: best austin luxury apartment locator

 38. Pingback: kizi

 39. Pingback: hot travel deals

 40. Pingback: Austin Junk Car Buyers - website

 41. Pingback: Ab-Soul Type Beat

 42. Pingback: Austin Sunshades

 43. Pingback: professional plumbing leak repair rollingwood

 44. Pingback: Water damage service steiner ranch

 45. Pingback: professional locksmith services lakeway

 46. Pingback: African Print

 47. Pingback: Online dog training

 48. Pingback: please find enclosed

 49. Pingback: Auto Repair of Austin

 50. Pingback: hard drive destruction houston

 51. Pingback: salon de jardin

 52. Pingback: best junk car austin buyer

 53. Pingback: water heater georgetown

 54. Pingback: deep sea fishing guide stuart

 55. Pingback: auto window tint cedar park

 56. Pingback: Common Style Instrumental

 57. Pingback: Bikinis

 58. Pingback: house leveling austin

 59. Pingback: plumbing service austin

 60. Pingback: Fire TV Stick Kodi Jailbroken Stream

 61. Pingback: hpi text check

 62. Pingback: stained concrete

 63. Pingback: plumber

 64. Pingback: pittsburgh seo

 65. Pingback: roofing

 66. Pingback: identity guard reviews

 67. Pingback: plumbing repair

 68. Pingback: carpet cleaning

 69. Pingback: Celebrity nude gifs

 70. Pingback: Bad Credit

 71. Pingback: Business ideas 2016

 72. Pingback: best restaurant birmingham

 73. Pingback: medical transportation

 74. Pingback: licensed plumbing repair Barton Creek

 75. Pingback: plumbing repair Austin

 76. Pingback: Alexander Law - Employment Law Attorneys

 77. Pingback: http://fishingguidesouthpadreisland.org/

 78. Pingback: window film austin

 79. Pingback: Austin Sunshades

 80. Pingback: new homes austin texas

 81. Pingback: conception web

 82. Pingback: sell junk car for cash austin

 83. Pingback: Best fitness app

 84. Pingback: Gold Link Style Instrumental

 85. Pingback: clothing

 86. Pingback: lose 30 pounds in 30 days

 87. Pingback: lose 30 pounds in 30 days

 88. Pingback: austin roofing

 89. Pingback: animal delivery

 90. Pingback: Creme Ultime Free Trial

 91. Pingback: teensafe

 92. Pingback: All Area Overhead - Garage Doors, Repair & Installation

 93. Pingback: Austin's Alignments & Brakes

 94. Pingback: All Area Overhead

 95. Pingback: junk car Austin

 96. Pingback: drain clearing austin

 97. Pingback: water heater repair Cherry Creek

 98. Pingback: roofing contractor in austin tx

 99. Pingback: copier repair austin

 100. Pingback: A4 Copiers Austin

 101. Pingback: Buy Isagenix 9 Day

 102. Pingback: gastric hypnotherapy

 103. Pingback: Flat Belly Overnight

 104. Pingback: Oceanfront homes for sale

 105. Pingback: Programme Management

 106. Pingback: casino slots

 107. Pingback: Monday Night Muckers

 108. Pingback: online business

 109. Pingback: Malaysia Search Engine Optimization

 110. Pingback: Cheap Whatsapp channels

 111. Pingback: instaladores de gas en madrid

 112. Pingback: fishing charters stuart florida

 113. Pingback: Fertility scan

 114. Pingback: Motor Club of America review

 115. Pingback: Real estate

 116. Pingback: music

 117. Pingback: Jual Airsoft Gun Murah

 118. Pingback: Toronto Wedding Videographer

 119. Pingback: Foundation repair austin tx

 120. Pingback: air conditioning repair Louisville, Ky

 121. Pingback: how to connect infusionsoft with stripe

 122. Pingback: powerpoint theme

 123. Pingback: Franklin

 124. Pingback: Columbia

 125. Pingback: free download

 126. Pingback: free download

 127. Pingback: hydrogen peroxide

 128. Pingback: Austin deck builder

 129. Pingback: Austin Fence and Deck - Fence & Deck Builders

 130. Pingback: beauty salon

 131. Pingback: espoirs

 132. Pingback: water removal bee cave

 133. Pingback: permanent makeup tattooing

 134. Pingback: how to hack clash royale

 135. Pingback: at8060-09e Citizen

 136. Pingback: Taylor Gang Type Instrumental

 137. Pingback: kunst news

 138. Pingback: House painting Austin

 139. Pingback: http://alexanderatty.com/

 140. Pingback: Crystal Flats Fishing Guide SPI

 141. Pingback: austin decorative concrete company

 142. Pingback: PM Past Midnight Music Song Video

 143. Pingback: Windshield Repair

 144. Pingback: Removing/Adding objects

 145. Pingback: Ekspedisi jakarta medan truck sumatra truk

 146. Pingback: HDfx 360

 147. Pingback: Influencer

 148. Pingback: http://austinsteamit.com/

 149. Pingback: GoRingless

 150. Pingback: Paint night

 151. Pingback: Bowcutt Dental

 152. Pingback: Bowcutt Dental

 153. Pingback: Traditional Witchcraft

 154. Pingback: Me & Reas - The Journey Car Session

 155. Pingback: Free Screen Recorder Download

 156. Pingback: Phenq Coupons

 157. Pingback: Canada

 158. Pingback: All Area Overhead - Garage Door Repair

 159. Pingback: weight loss website

 160. Pingback: Home for sale

 161. Pingback: auto owners insurance

 162. Pingback: Bank Credit Cards

 163. Pingback: picler}

 164. Pingback: picler}

 165. Pingback: sturdee residences

 166. Pingback: Makeup

 167. Pingback: picler}

 168. Pingback: local fishing guide south padre island

 169. Pingback: sikerler}

 170. Pingback: Archery Range

 171. Pingback: fuck google

 172. Pingback: fuck google

 173. Pingback: Bluehost Review

 174. Pingback: outboard motor parts

 175. Pingback: Push Button Profits Scam

 176. Pingback: Cliff Davis Tampa

 177. Pingback: Whatsapp automatic accounts creator

 178. Pingback: qualified garage door repair Austin

 179. Pingback: Volunteer in India

 180. Pingback: irelandscholarships.net

 181. Pingback: wedding reception entertainment ideas

 182. Pingback: youtube promotion

 183. Pingback: restauration peinture mural

 184. Pingback: Diabetes Destroyer Review

 185. Pingback: Philadelphia Insurance

 186. Pingback: Pressure Washing Fenton

 187. Pingback: Lord Finesse Type Instrumental

 188. Pingback: redtube

 189. Pingback: personal Bobblehead

 190. Pingback: Ostara Marie

 191. Pingback: fuck google

 192. Pingback: fuck google

 193. Pingback: overhead garage door service austin

 194. Pingback: Jual Airsoft Gun Murah

 195. Pingback: Alkaline

 196. Pingback: weebly

 197. Pingback: wp engine coupon code

 198. Pingback: fuck google

 199. Pingback: Bee Cave roofing company

 200. Pingback: water extraction Austin

 201. Pingback: fuck google

 202. Pingback: litter fence netting

 203. Pingback: Art community

 204. Pingback: fence builders Austin

 205. Pingback: fuck google

 206. Pingback: homecare

 207. Pingback: fuck google

 208. Pingback: fuck google

 209. Pingback: fuck google

 210. Pingback: creampie

 211. Pingback: Teds Woodworking Review

 212. Pingback: s lutena

 213. Pingback: Adult Job

 214. Pingback: Quickbooks Service Number

 215. Pingback: 2016 in Myrtle Beach, SC

 216. Pingback: fishing south padre island

 217. Pingback: wny computer repair

 218. Pingback: Bajar de peso

 219. Pingback: permanent cosmetics Austin

 220. Pingback: Perth fireplaces

 221. Pingback: lastminute voli

 222. Pingback: workout equipment

 223. Pingback: Cardiologist in Anniston

 224. Pingback: fabian narvaez

 225. Pingback: water removal Cedar park

 226. Pingback: teeth cleaning cedar par

 227. Pingback: forklift training courses

 228. Pingback: workers

 229. Pingback: copy/paste

 230. Pingback: sleep Apnoea Doctor Stirling

 231. Pingback: clitoral vibrators

 232. Pingback: employment law attorney austin

 233. Pingback: jasa poles lantai marmer

 234. Pingback: 10 most

 235. Pingback: free foot games

 236. Pingback: carpet cleaning

 237. Pingback: hip hop 2016

 238. Pingback: best male masturbators

 239. Pingback: junk car buyer austin

 240. Pingback: water damage Pflugerville

 241. Pingback: water damage Pflugerville

 242. Pingback: resep martabak manis

 243. Pingback: membuat uang

 244. Pingback: France Shipping to Malaysia

 245. Pingback: Drake Type Beat 2016

 246. Pingback: references

 247. Pingback: dental implants Austin

 248. Pingback: how to make big slime DIY

 249. Pingback: Roller Banners

 250. Pingback: roll up banners

 251. Pingback: high speed vpn

 252. Pingback: Jade residences

 253. Pingback: Cheap

 254. Pingback: games

 255. Pingback: relationship advice

 256. Pingback: power washing Austin

 257. Pingback: Massage Surrey Quays

 258. Pingback: Homes for Sale

 259. Pingback: Group Exercise in Dubai

 260. Pingback: security camera systems

 261. Pingback: Agario

 262. Pingback: Best Diet Pills

 263. Pingback: phen375

 264. Pingback: anabolic steroids for sale

 265. Pingback: supplements for weight loss

 266. Pingback: Szybka Pozyczka Online Pozabankowa

 267. Pingback: Szybkie chwilówki na dowód przez internet

 268. Pingback: Szybka Pożyczka Przez Internet

 269. Pingback: Pozyczka pozabankowa od zaraz do 1500 zł na miesiąc

 270. Pingback: Pożyczka Internetowa 24/7

 271. Pingback: Ekspresowa pożyczka do 1500 zł na dowód

 272. Pingback: szybka kasa dzisiaj

 273. Pingback: najlepsza internetowa pożyczka do 1500 zł

 274. Pingback: Szybka pozabankowa pożyczka do 1500 zł dla każdego

 275. Pingback: Natychmisatowa szybka kasa online

 276. Pingback: Najlepszy Pożyczki 2016

 277. Pingback: Prosta Pozyczka Pozabankowa Od Zaraz

 278. Pingback: where do most earthquakes happen

 279. Pingback: honda sh 2016

 280. Pingback: close up magic

 281. Pingback: furniture singapore

 282. Pingback: work online jobs in kenya

 283. Pingback: exotic car rental Miami Collins avenue

 284. Pingback: Fun

 285. Pingback: Roll Up Banners

 286. Pingback: after hours

 287. Pingback: Houston Real Estate

 288. Pingback: the lost ways review

 289. Pingback: lets take a trip

 290. Pingback: Paya Lebar Quarter

 291. Pingback: Park Place Residences

 292. Pingback: Paya Lebar Quarter

 293. Pingback: otterbox

 294. Pingback: knotted pearl necklace

 295. Pingback: digital agency

 296. Pingback: Investment Management

 297. Pingback: Paint party studios

 298. Pingback: trâ`n nhôm de?p

 299. Pingback: animal art

 300. Pingback: backpacking food

 301. Pingback: dating tips

 302. Pingback: 4-7-8 breathing technique

 303. Pingback: Beaded Dildo

 304. Pingback: situs poker online

 305. Pingback: Porno

 306. Pingback: harga lantai marmer

 307. Pingback: Versace men shoes

 308. Pingback: Home Security Companies in Atlanta GA

 309. Pingback: kate meckler nyc

 310. Pingback: Beastmode On The Beat

 311. Pingback: Lake fork cabins

 312. Pingback: Ace Hood Type Beat 2017

 313. Pingback: Dreamlife Beats

 314. Pingback: Oregon Premises Liability Attorneys

 315. Pingback: Oregon Washington Auto Accident Attorneys

 316. Pingback: Turmeric Curcumin supplements

 317. Pingback: immigration attorneys in charlotte nc

 318. Pingback: the lost ways book

 319. Pingback: auto insurance comparison

 320. Pingback: New Wheels

 321. Pingback: Jeremih type beat 2017

 322. Pingback: Hp Android Termurah

 323. Pingback: Free

 324. Pingback: top eleven cheats

 325. Pingback: Deadpool Marimba Remix Ringtone

 326. Pingback: st anthony prayer

 327. Pingback: business credit reports

 328. Pingback: Roofing Company Atlanta

 329. Pingback: Melissa McCloud

 330. Pingback: inspiring quotes

 331. Pingback: Shareit Download

 332. Pingback: Locksmith Belfast

 333. Pingback: Judi poker online

 334. Pingback: Dream Life

 335. Pingback: http://otoxia.com/hp-android-dibawah-500-ribu/

 336. Pingback: alternative engagement ring

 337. Pingback: arcade game hack

 338. Pingback: Music promotion

 339. Pingback: qqpokeronline

 340. Pingback: Counseling

 341. Pingback: 6 derbyshire price

 342. Pingback: Sales Hotline: 65 61002818

 343. Pingback: Cheap Bunded Tanks

 344. Pingback: Race

 345. Pingback: training collars for dogs

 346. Pingback: Atlanta Handyman

 347. Pingback: New Years Eve Vlog

 348. Pingback: Greg Thmomson

 349. Pingback: solarmovie streaming

 350. Pingback: Bamboo baby clothes

 351. Pingback: internet marketing

 352. Pingback: gmail to check your gmail

 353. Pingback: Art studio

 354. Pingback: vigrx plus reviews where to buy.org

 355. Pingback: basketball

 356. Pingback: branding

 357. Pingback: how to please your man

 358. Pingback: cancun airport transfers

 359. Pingback: catering okc

 360. Pingback: shop antivirus software

 361. Pingback: domino qiuqiu online

 362. Pingback: Poker99online

 363. Pingback: all of craigslist

 364. Pingback: get instagram likes

 365. Pingback: seo tips for food bloggers

 366. Pingback: bluetooth download

 367. Pingback: Supplements

 368. Pingback: Java certification in Pune

 369. Pingback: dr oz garcinia cambogia full episode

 370. Pingback: reddit essay

 371. Pingback: home value

 372. Pingback: home value

 373. Pingback: real facebook fans

 374. Pingback: compagnie de nettoyage

 375. Pingback: hypnotherapy London

 376. Pingback: ndfeb magnets for sale philippines

 377. Pingback: magnet philippines

 378. Pingback: my site is about of erectile dysfunction

 379. Pingback: Sub Zero authorized service Los Angeles

 380. Pingback: Graphic Design Courses

 381. Pingback: belly fat

 382. Pingback: belly fat

 383. Pingback: bizsociety.com

 384. Pingback: goals

 385. Pingback: Dachschmuck

 386. Pingback: separation anxiety in adults

 387. Pingback: AUTORIZADA FOGÃO

 388. Pingback: gay massage london

 389. Pingback: Best Motorcycle Helmet

 390. Pingback: finance

 391. Pingback: inchirieri autorulote

 392. Pingback: Jasa instagram

 393. Pingback: roadside assistance in Lynn, MA.

 394. Pingback: Camping

 395. Pingback: baby jumper

 396. Pingback: payday loan

 397. Pingback: radyo

 398. Pingback: alem fm

 399. Pingback: 2018-2019

 400. Pingback: 2019

 401. Pingback: javsearch.mobi

 402. Pingback: we-b-tv.com

 403. Pingback: hs;br

 404. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 405. Pingback: tureckie_serialy

 406. Pingback: serialy

 407. Pingback: 00-tv.com

 408. Pingback: +1+

 409. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 410. Pingback: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 411. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 412. Pingback: watch

 413. Pingback: âûòîïêà âîñêà

 414. Pingback: ++++++

 415. Pingback: HD-720

 416. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 417. Pingback: strong woman do bong soon

 418. Pingback: my id is gangnam beauty

 419. Pingback: guardians of the galaxy vol 2

 420. Pingback: 2020

 421. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 422. Pingback: Video

 423. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 424. Pingback: wwin-tv.com

 425. Pingback: movies

 426. Pingback: movies online

 427. Pingback: karan johar

 428. Pingback: Top Movies

 429. Pingback: Movies1

 430. Pingback: 11 10 2019

 431. Pingback: smotretonline2015.ru

 432. Pingback: Serial smotret

 433. Pingback: kinokrad

 434. Pingback: kinokrad 2020

 435. Pingback: ñïèñîê íîâûõ ôèëüìîâ

 436. Pingback: Watch TV Shows

 437. Pingback: casino

 438. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 439. Pingback: filmy-kinokrad

 440. Pingback: kinokrad-2019

 441. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 442. Pingback: serial

 443. Pingback: cerialest.ru

 444. Pingback: youtube2019.ru

 445. Pingback: dorama hdrezka

 446. Pingback: movies hdrezka

 447. Pingback: HDrezka

 448. Pingback: kinosmotretonline

 449. Pingback: LostFilm HD 720

 450. Pingback: trustedmdstorefy.com

 451. Pingback: bofilm ñåðèàë

 452. Pingback: bofilm

 453. Pingback: 1 seriya

 454. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 455. Pingback: topedstoreusa.com

 456. Pingback: hqcialismht.com

 457. Pingback: viagramdtrustser.com

 458. Pingback: 4serial.com

 459. Pingback: See-Season-1

 460. Pingback: Evil-Season-1

 461. Pingback: Evil-Season-2

 462. Pingback: Evil-Season-3

 463. Pingback: Evil-Season-4

 464. Pingback: Dollface-Season-1

 465. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 466. Pingback: serial 2020

 467. Pingback: Dailymotion

 468. Pingback: Watch+movies+2020

 469. Pingback: Netflix Original Movies

 470. Pingback: serial-video-film-online

 471. Pingback: tvrv.ru

 472. Pingback: 1plus1serial.site

 473. Pingback: #1plus1

 474. Pingback: 1plus1

 475. Pingback: Watch Movies Online

 476. Pingback: Film

 477. Pingback: Film 2020

 478. Pingback: Film 2021

 479. Pingback: watch online TV LIVE

 480. Pingback: human design

 481. Pingback: dizajn cheloveka

 482. Pingback: human-design-space

 483. Pingback: koma 2020

 484. Pingback: hischnye-pticy-hisxne-ptic

 485. Pingback: The-Gentlemen

 486. Pingback: led-2

 487. Pingback: pod-vodoi

 488. Pingback: vk 2020

 489. Pingback: parazity-oskar-2020

 490. Pingback: human design human design

 491. Pingback: DSmlka

 492. Pingback: viagra

 493. Pingback: viagra online

 494. Pingback: +

 495. Pingback: ¯jak Son³k

 496. Pingback: astrolog

 497. Pingback: film-kalashnikov-watch

 498. Pingback: generic cialis

 499. Pingback: cialis 20mg

 500. Pingback: watch online

 501. Pingback: generic viagra fast shipping

 502. Pingback: viagra alternative

 503. Pingback: order viagra

 504. Pingback: kinoxaxru.ru

 505. Pingback: pobachennya u vegas

 506. Pingback: Proshanie so Stalinym

 507. Pingback: cialis

 508. Pingback: buy cialis

 509. Pingback: generic viagra

 510. Pingback: strelcov 2020

 511. Pingback: film t-34

 512. Pingback: Cialis price

 513. Pingback: online pharmacy

 514. Pingback: canadian pharmacy

 515. Pingback: sildenafil

 516. Pingback: cialis generic

 517. Pingback: sildenafil citrate

 518. Pingback: Beograd film 2020

 519. Pingback: generic cialis

 520. Pingback: viagra online

 521. Pingback: buy viagra

 522. Pingback: psiholog

 523. Pingback: cialis online

 524. Pingback: psyhelp_on_line

 525. Pingback: coronavirus

 526. Pingback: viagra pills

 527. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 528. Pingback: rasstanovka hellinger

 529. Pingback: cialis pills

 530. Pingback: Cialis daily

 531. Pingback: buy generic cialis

 532. Pingback: Cherekasi film 2020

 533. Pingback: viagra

 534. Pingback: aralen

 535. Pingback: levitra

 536. Pingback: Buy pfizer viagra online

 537. Pingback: film doktor_liza

 538. Pingback: pain meds without written prescription

 539. Pingback: djoker film

 540. Pingback: cbd

 541. Pingback: viagra for sale

 542. Pingback: charlotte's web cbd oil for sale

 543. Pingback: viagra generic

 544. Pingback: buy chloroquine phosphate

 545. Pingback: buy viagra

 546. Pingback: buy viagra online

 547. Pingback: cialis 20mg

 548. Pingback: buy ciprofloxacin

 549. Pingback: gidonline-filmix.ru

 550. Pingback: online prescription for ed meds

 551. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 552. Pingback: cialis prices

 553. Pingback: buy naltrexone online

 554. Pingback: real viagra without a doctor prescription

 555. Pingback: cialis over counter walmart

 556. Pingback: cialis super active

 557. Pingback: cialis prices

 558. Pingback: generic viagra 100mg

 559. Pingback: otc viagra

 560. Pingback: kaletra generic

 561. Pingback: generic viagra

 562. Pingback: viagra substitute

 563. Pingback: viagra 100mg

 564. Pingback: chloroquine tablet

 565. Pingback: viagra 100mg

 566. Pingback: cheap viagra

 567. Pingback: viagra generic

 568. Pingback: over the counter viagra

 569. Pingback: Canadian Online Pharmacies

 570. Pingback: Canadian Pharcharmy Online

 571. Pingback: cialis generic

 572. Pingback: buy cialis

 573. Pingback: cheapest ed pills online

 574. Pingback: over the counter erectile dysfunction pills

 575. Pingback: tadalafil 5mg

 576. Pingback: cheap viagra

 577. Pingback: ed meds online

 578. Pingback: buy cialis online

 579. Pingback: viagra dosage recommendations

 580. Pingback: tadalafil 20mg

 581. Pingback: online canadian pharmacy

 582. Pingback: t.me/psyhell

 583. Pingback: Ïñèõîëîã îíëàéí

 584. Pingback: canadian pharmacy online

 585. Pingback: generic cialis

 586. Pingback: buy prescription drugs online

 587. Pingback: bitly.com

 588. Pingback: viagra 100mg

 589. Pingback: viagra price

 590. Pingback: viagra coupon

 591. Pingback: cheap viagra

 592. Pingback: cialis generic

 593. Pingback: cialis coupon

 594. Pingback: canadian pharmacy cialis

 595. Pingback: cialis 5mg

 596. Pingback: viagra for sale

 597. Pingback: Buy cialis online

 598. Pingback: levitra

 599. Pingback: viagra without doctor prescription

 600. Pingback: vardenafil for sale

 601. Pingback: generic vardenafil online

 602. Pingback: party casino online nj

 603. Pingback: rlowcostmd.com

 604. Pingback: viagra sildenafil

 605. Pingback: casino online games

 606. Pingback: casino

 607. Pingback: viagra coupons 75% off

 608. Pingback: compare prices viagra generic 100mg

 609. Pingback: bitly

 610. Pingback: viagra prices

 611. Pingback: loans online

 612. Pingback: movies-tekstmovies-tekst

 613. Pingback: buy tadalafil

 614. Pingback: payday loans online

 615. Pingback: cliff castle casino

 616. Pingback: viagra prescription

 617. Pingback: best ed pills

 618. Pingback: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 619. Pingback: LOOSE VAGINA

 620. Pingback: brand viagra professional

 621. Pingback: cialis 5 mg

 622. Pingback: health and medical resources

 623. Pingback: buy generic viagra online

 624. Pingback: pharmacy

 625. Pingback: cialis to buy

 626. Pingback: cheap propecia

 627. Pingback: viagra pills

 628. Pingback: 20 cialis

 629. Pingback: best cbd oil

 630. Pingback: empire city casino online

 631. Pingback: viagra online pharmacy

 632. Pingback: cbd oil benefits

 633. Pingback: buy chloroquine phosphate

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.